STAVEBNÍ POVOLENÍ Třebíč, celá ČR

Co nabízíme


Nabízíme inženýrskou činnost ve stavebnictví na profesionální úrovni v těchto oblastech:

zajištění zpracování projektové dokumentace kompletní zajištění ohlášení stavby kompletní zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace kompletní zajištění vodoprávních řízení (studny čistírny odpadních vod) kompletní zajištění povolení nakládáni s vodami (kanalizace, studny, požární nádrže) kompletní zajištění povolení k vodním dílům (rybníky, retenční nádrže, údržby toků) kompletní zajištění odnětí půdy ze ZPF včetně přílohy dle vyhl.13/1994 Sb. pro odnětí půdy a liniové stavby na ZPF kompletní zajištění posudků, studií, plánů rekultivací zemědělských pozemků kompletní zajištění měření radonu, požárně bezpečnostního řešení staveb kompletní zajištění řízení při zalesnění pozemků

PRO KOHO JSOU NAŠE SLUŽBY

- pro fyzické osoby - pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby - pro obce v rámci plánovaných investičních akcí - pro projekční firmy v rámci zajištění komplexní inž. činnosti

Postup při zajištění těchto služeb

Pro investora znamená výše uvedená nabídka pouze: 1. osobní setkání s námi, předání projektové dokumentace, seznámení s veškerými záměry a časovými harmonogramy 2. po vzájemné dohodě podpis objednávky a plné moci k zastupování Potom už je vše na nás, investor se může věnovat svým vlastním zájmům a po zajištění veškerých dohodnutých služeb mu bude předáno stavební povolení "v mašličkách."

"Jen tak, aneb "co naše služby obnáší a čeho budete ušetřeni"

- zajištění vypracování projektové dokumentace dle přání zákazníka

- tvorba a podání žádostí, pro správce inž. sítí, dotčené orgány státní správy, příslušné obce, vlastníky   sousedních pozemků a ostatní účastníky řízení

- převzetí a archivace stanovisek, souhlasů, vyjádření správců inž. sítí, dotčených orgánů státní správy, obcí, vlastníků sousedních pozemků, a ostatních účastníků řízení

- konzultace se stavebním úřadem, příslušnými odbory státní správy, projektantem, a správci inženýrských sítí,

- zajištění příloh, posudků, studií, měření radonu,

- zajištění odnětí půdy ze ZPF, souhlasu obce s napojením na inž. sítě,

- osobní účast na ústních jednáních a místních šetřeních

- reprodukce veškerých vyjádření, stanovisek a souhlasů pro stavební úřad, popř. vodoprávní úřad a investora,

- zajištění vzdání se práva odvolání ve věci příslušného rozhodnutí,

Těchto všech a ještě dalších činností, v rámci kterých ztratíte ve frontách, při cestování a při složitých jednáních spoustu drahocenného času budete ušetřeni, pokud se rozhodnete využít našich služeb.